Päijät-Hämeen Mobile UX -pilotti
– apua yrityksille asiakaskokemuksen ytimeen -hankkeen TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 07.09.2022

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

Päijät-Hämeen Mobile UX -pilotti –apua yrityksille asiakaskokemuksen ytimeen -hanke testaa liikuteltavan mobiilisovellusten testausalustan toimivuutta. Hankkeen aikana rekrytoidaan yrityksiä mukaan toimintaan. Yrityksille tarjotaan hankkeen aikana maksutonta testauspalvelua, jossa testataan yrityksen mobiilisovelluksen toimivuutta. Yritys saa käyttöönsä testauksen tulokset ja näiden avulla voi parantaa asiakaskokemusta ja luoda kilpailuetua. Hankkeen toteuttajana on LAB-ammattikorkeakoulu.

Testaustilanteisiin osallistuvilta kerätään henkilötietoja ja tietoja käytetään testauspalvelun järjestämiseen ja yhteydenpitoon sekä testauspalvelusta markkinointiin. Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietojavoidaan käyttää hankkeenaikana tai senjälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseenja opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja testauspalvelun vaikuttavuuden arvioinnissa.

Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, kuten testauspalvelustaja työpajoista, viestitään hankkeen kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassaja verkostoissa.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja tallennamme henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä:

  • nimi,
  • organisaatio,
  • puhelinnumero ja
  • sähköposti.

Hankkeen tilaisuuksissa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan tapahtumaan saavuttaessa. Valokuvienja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, keräämiseen ja tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen pyydetään henkilöltäerikseen suostumus.

Päijät-Hämeen Mobile UX -pilotti –apua yrityksille asiakaskokemuksen ytimeen -hanke saa tukea Päijät-Hämeen liiton alueidenkestävänkasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitusta.

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen keräämisen peruste henkilöltä itseltään on suostumus.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, kuten julkisilta www-sivustoilta. Päijät-Hämeen alueen yrityksiä kartoitetaan yritysrekisterien avulla.

Kenelle tietoja siirretään?

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille:

  • Tapahtumanhallintapalvelu Lyytiä, jonka kautta hallitaantilaisuuksien ja työpajojen ilmoittautumisia. LAB ja palveluntarjoaja ovat solmineet sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä.
  • palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-palvelua
  • henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään OneDrive forBusiness ja Microsoft Teams–palvelussa
  • Kalenterivaraukset Yearful-palvelu

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille.

Minne tietoja siirretään?

Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Digitaalisetaineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun tietoturvallisillapalvelimillaja pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.8.2022–31.12.2023(tai kunnes hanke virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen. Arkistoitavaa aineistoakuten osallistujalistojasäilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuotta hankkeen päättymispäivästä. Anonyymiä aineistoa voidaan säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen perustuen hankkeen päättymisen jälkeen mahdollisiin tutkimus-, kehittämis- ja opetustarkoituksiin.

Millaista päätöksentekoa?

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterin tiedot

Päijät-Hämeen Mobile UX -pilotti – apua yrityksille asiakaskokemuksen ytimeenrekisteri Hankkeen kesto: 1.8.2022–31.12.2023

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Osoite Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
helpdesk@lut.fi

Yhteyshenkilöntiedot

Sini Roine, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland
+358 44 708 5238
sini.roine@lab.fi

Hankkeen vastuullinen johtaja

Minna Liski, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland
+358 44 708 1758
minna.liski@lab.fi

Hankkeensuorittajat

Projektipäälliköt, projektikoordinaattori, asiantuntijat, projektityöntekijät ja mahdollisesti hankkeen toteutukseen osallistuvatharjoittelijat sekä opiskelijat.

LABin tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

lab_mobileux